Vanliga frågor

Vad ingår, vad gäller, och hur blir jag kund?

Vad betyder digital redovisning?
Ingår det jag behöver i era tjänster?
Vad händer om jag har fler eller färre verifikationer än i den grupp jag betalar för?
Vad är en verifikation?
Hur kvalitetssäkrar ni arbetet?
Vad är bindningstiden?
Hur blir jag kund hos EBEKA?
Vad betyder digital redovisning?

Med “digital redovisning” menar vi att användarvänliga molnbaserade mjukvarulösningar utgör grunden för våra arbetsprocesser. Fördelarna med att arbeta digitalt är att du minskar din pappershantering, får bättre struktur och snabbare tillgång till korrekta underlag, och sist men inte minst, du minskar dina redovisningskostnader.

Ingår det jag behöver i era tjänster?

I tjänsten ‘Redovisning Fastpris Bastjänst’ är avsikten att det du behöver i din löpande verksamhet ska ingå och att din redovisning ska uppfylla alla lagkrav.

Behöver du hjälp med löneadministration eller när det blir dags för årsbokslut, deklarationer och inrapportering av årsuppgifter så hjälper vi till med dessa till ett konkurrenskraftigt löpande timpris. Läs mer under tjänster för att se vad vi kan hjälpa till med.

Vad händer om jag har fler eller färre verifikationer än i den grupp jag betalar för?

Du betalar inte för mer än du använder. Om en av gränserna över- eller underskrids uppgraderas eller nedgraderas du automatiskt till nästa Grupp. Justeringen sker per månad.

Vad är en verifikation?

En verifikation kan vara en faktura, ett kvitto, ett skuldebrev, ett kontoutdrag eller annat underlag som innehåller information om affärshändelsen. Ett kontoutdrag måste kompletteras med underlag som visar vad transaktionen avser för att vara en verifikation, exempelvis “insättning av dagskassa”.

Om du har många verifikationer att hålla reda på kan det vara bra att stämpla dem med ankomstdatum.

Hur kvalitetssäkrar ni arbetet?

Vi arbetar enligt REKO, svensk standard för god sed vid utförande av redovisningstjänster i Sverige.

Vad är bindningstiden?

Vi har inga bindningstider på standardavtal Redovisning Fastpris. Det går när som helst att säga upp avtalet på dessa tjänster och då löper avtalet med en månads uppsägning.

Köper du tjänster på timdebitering har du inte heller några bindningstider.

Hur blir jag kund hos EBEKA?

Gå till avtalsförlag och fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig. Det går också bra att ringa eller mejla in en förfrågan, se kontakt.

Vad gäller för arkivering och hantering av underlag?

Hur länge måste räkenskapsinformation sparas?
Vad gör jag med mina fysiska underlag och verifikationer?
Om jag skapar en faktura i datorn och skriver ut den för att sända den till min kund, kan jag lagra fakturan elektroniskt eller måste jag skriva ut den och arkivera papperskopian?
Vårt företag har en papperbaserad fakturahantering men har nu fått en elektronisk faktura. Hur länge måste vi spara den elektroniska fakturan?
Vi är ett Svenskt bolag, får vi skicka vår bokföring och räkenskapsinformation utomlands?
Måste jag spara mina följesedlar – eller räcker det att jag sparar fakturorna?
Vem är ansvarig för arkiveringen när ett bolag överlåtits eller upphört?
Hur länge måste räkenskapsinformation sparas?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Mer information om vad räkenskapsinformation är och hur den ska sparas finns i kapitel 7 och 8 i BFN:s vägledning Bokföring.

Vad gör jag med mina fysiska underlag och verifikationer?

EBEKA arbetar huvudsakligen med digital redovisning. Som kund innebär det att du måste digitalisera dina fysiska underlag och verifikationer innan vi kan bokföra dem. Det fysiska underlaget (pappersdokumentet) får dock förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Mer information om överföring och förstöring av räkenskapsinformation finns i kapitel 7 och 8 i BFN:s vägledning Bokföring.

Om jag skapar en faktura i datorn och skriver ut den för att sända den till min kund, kan jag lagra fakturan elektroniskt eller måste jag skriva ut den och arkivera papperskopian?

Kundfakturor ska, i likhet med all räkenskapsinformation företaget upprättar, bevaras i det skick de fick när de sammanställdes. Räkenskapsinformationen anses sammanställd när den fått den form i vilken den är avsedd att presenteras i företaget. Ett företag som både upprättar och presenterar kundfakturor elektroniskt ska spara fakturorna i elektronisk form. Om företaget upprättar kundfakturorna elektroniskt men presenterar dem i pappersform i sin bokföring, ska fakturorna sparas i pappersform. Det är företagets val av presentationsform i bokföringen som avgör hur fakturan ska sparas och inte i vilken form kunden får den.

Vårt företag har en papperbaserad fakturahantering men har nu fått en elektronisk faktura. Hur länge måste vi spara den elektroniska fakturan?

Den elektroniska fakturan får skrivas ut (överföras) och sparas i pappersform men det elektroniska dokumentet får förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Bestämmelsen finns i 7 kap. 6 § bokföringslagen.

Vi är ett Svenskt bolag, får vi skicka vår bokföring och räkenskapsinformation utomlands?

Både molnbaserade bokföringssystem och molnbaserad räkenskapsinformation i elektronisk form får skötas utanför Sveriges gränser, inom EU. Kravet är att den bokföringsskyldige tillser att informationen omedelbart kan skrivas ut i Sverige och att Skatteverket eller Tullverket på begäran kan ges omedelbar elektronisk åtkomst till informationen under hela arkiveringstiden. Om lagringsplatsen finns i ett land utanför EU ställs ytterligare krav.

Verifikationer i pappersform får tillfälligt föras ut ur Sverige, t.ex. för att bokföras, men måste i så fall återföras till Sverige så snart arbetet med den redovisningsperiod i vilken verifikationerna har bokförts är avslutat. Under vissa förutsättningar får verifikationerna förvaras utomlands under tre månader. För annan räkenskapsinformation i pappersform än verifikationer finns ingen möjlighet till förvaring utomlands.

Måste jag spara mina följesedlar – eller räcker det att jag sparar fakturorna?

Det är inte möjligt att svara generellt på den frågan. Om en följesedel ska ingå i en verifikation, och därmed sparas, beror på vad fakturan respektive följesedeln innehåller för information.

Vem är ansvarig för arkiveringen när ett bolag överlåtits eller upphört?

Det beror på om det är en enskild firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag och på anledningen till att bolaget upphört.

Meny